Werkwijze

Stacks Image 2246
Beroepsmatig pensioenfonds-bestuurder

Bestuurder met kennis van vermogensbeheer die de deskundigheid van het pensioenfondsbestuur versterkt

Stacks Image 2269
Voorzitter of lid beleggingscommissie

Extern beleggingsdeskundige die zorgt voor tegenwicht in de beleggingscommissie

Stacks Image 2303
Fiduciair Investment Consultant

Flexibel in te zetten extern beleggingsdeskundige die het bestuur coacht bij het strategisch beleggingsbeleid

Dienstverlening

Investment Policy Statement

Beleggen brengt risico's met zich mee. Het is dus van belang dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille aansluit bij het risicoprofiel van de belegger. Een verantwoord beleggingsproces begint ook volgens de wetgever, bij het opstellen van een Investment Policy Statement (IPS) waarin de belegger zijn beleggingsbeleid documenteert en motiveert. Resultaat: het bestuur is aantoonbaar in control en geeft zo blijk van verantwoord beleggingsbeleid.


Overige diensten

Begeleiden asset liability management studie

Selecteren vermogensbeheerder en custodian

Opstellen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

Opstellen rapportagevereisten

Ontwerpen governance- & organisatiestructuur vermogensbeheer

Voorzitter of lid beleggingscommissie

Ontwikkelen strategisch beleggingsbeleid

Ontwikkelen matching- en returnportefeuille

Opstellen ethische gedragsregels

Professioneel bestuurder


Profiel

Chartered Financial Analyst
Certified Pensioen executive
Certified Ethics Trainer

Drs. Rik Albrecht, CFA, CPE (1970) is als professioneel pensioenfondsbestuurder en voorzitter beleggingscommissie gevestigd in Utrecht. In deze functies richt Rik zich vooral op strategische beleggingsvraagstukken. Voorbeelden zijn het opstellen van Investment Policy Statements, begeleiden ALM, strategische asset allocatie en renterisicobeheer.
Hiervoor was Rik als consultant in dienst bij Aon Hewitt en heeft hij hands-on praktijkervaring bij APG en DBV levensverzekeringen met het beheren van portefeuilles van aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, commodities en diverse complexe derivaten.
Rik is door CFA Institute gecertificeerd ethics trainer.
Rik heeft economie gestudeerd aan de universiteit van Maastricht en Birmingham en heeft de HEAO gedaan in Groningen en Parijs. Hij is CFA charterholder, een internationaal erkende titel voor beleggingsprofessionals. Ten slotte heeft hij het diploma Certified Pensioenexecutive ontvangen van de Erasmus School of Economics.
DNB heeft Rik al diverse keren getoetst voor geschiktheid en betrouwbaarheid als beleidsbepaler bij pensioenfondsen.

Image

Image
The gold standard in the investment profession
Financial Times

Contact: 0610676056
E-mail: via LinkedIn

Referenties

Rik heeft structuur aangebracht in het functioneren van de beleggingscommissie, w.o. het opnieuw vaststellen van de investment beliefs, het opnieuw vastleggen van de motivatie waarom er in bepaalde strategische beleggingscategorieën wordt belegd en het verbeteren van de beleggingsrapportages inclusief een door hemzelf opgestelde analyse van het jaarresultaat. Riks kennis van beleggingsprocessen en beleggingsproducten is goed en hij kan dat indien nodig ook (middels een korte cursus) uitleggen aan anderen met wat minder beleggingskennis. Rik is niet van “grote stappen, snel thuis” en zal wijzigingen in de portefeuille alleen doorvoeren indien dat goed gemotiveerd kan worden. Grote wijzigingen zal hij pas doorvoeren na daarover uitvoerig met het bestuur gesproken te hebben, zodat iedereen geïnformeerd is.
Henk Meijerink, voorzitter van Stichting Pensioenfonds OWASE
Onder leiding van Rik heeft het bestuur vanaf 2013 het vermogensbeheer helemaal opnieuw ingericht en aanpassingen gedaan in de beleggingsportefeuille. (Passieve mandaten en geen ingewikkelde produkten meer zoals swaptions). De vermogensbeheerkosten zijn hiermee gedaald tot ongeveer 0,13%. SPT behoort hiermee tot één van de laagsten in pensioenland.
Meilof Snijder, voorzitter a.i. Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten
Rik is een betrokken, alerte adviseur die gemaakte afspraken met de vermogensbeheerder goed in de gaten houdt en waar nodig acties voorstelt. Hij was medeopsteller van de Investment Policy Statement en hij leverde een wezenlijke bijdrage aan de deskundigheid van de beleggingscommissie. Dat maakt hem ook een vertrouwenwekkende adviseur. Rik functioneerde naar volle tevredenheid in de beleggingscommissie. Hij zorgde ervoor dat de besluitvorming weloverwogen plaats vond.
Gijs van Dalen, Total Pensioenfonds Nederland
Ik vond de samenwerking erg plezierig. Wat ik waardeerde was de heldere uitleg van moeilijke onderwerpen en de vertaling naar besluiten of akties van de beleggingscommissie. Rik maakt helder wat er gedaan moet worden en hij is erg vasthoudend in de realisatie daarvan. Bovendien is hij duidelijk over wat je vooral niet moet doen. Het resultaat is dat het beleggingsbeleid een stevige grondslag heeft en een consistente gedragslijn wordt gevolgd.
Carlos Kraaij, Pensioenfonds Givaudan
De adviezen van Rik Albrecht inzake vermogensbeheer en fondskeuzes waren vooral wars van modieuze inzichten en blonken uit door feitelijke onderbouwing. Dit werkt in hoge mate ontnuchterend en ondersteunt de gewenste feitelijke onderbouwing van de te maken keuzes.
Pieter Vonk, Directeur HR Nederland, Saint-Gobain
Onze gesprekken binnen de beleggingsadvies-commissie met Rik Albrecht als extern adviseur hebben de afgelopen periode op constructieve, succesvolle en prettige wijze plaatsgevonden.
Wim Schaap, Pensioenfonds Meneba

Opdrachtgevers

Huidige

Stacks Image 3054
Pensioenfonds Roeiers

Voorzitter beleggingscommissie

Stacks Image 2633
Pensioenfonds Alliance

Bestuur, beleggingscommissie, risicocommissie

Stacks Image 2639
Molenaars-pensioenfonds

Beleggingscommissie

Stacks Image 2645
Total Pensioenfonds Nederland

Adviseur beleggingscommissie

Stacks Image 2651
Bakkers Pensioenfonds

Raad van toezicht

Stacks Image 2657
Pensioenfonds Ecolab

Visitatiecommissie

Stacks Image 2663
SPO

Docent vermogensbeheer


Vorige

Stacks Image 2732
Pensioenfonds Owase

Voorzitter beleggingscommissie

Stacks Image 2738
Pensioenfonds Tandartsen

Bestuur en voorzitter beleggingscommissie

Stacks Image 2744
Pensioenfonds HunterDouglas

Voorzitter beleggingscommissie

Stacks Image 2891
Pensioenfonds woningcorporaties

Beleggingscommissie

Stacks Image 2863
DBV Levensverzekeringen

Portefeuille manager

Stacks Image 2810
Pensioenfonds VNU

Beleggingscommissie

Stacks Image 2756
Pensioenfonds ERIKS

Investment consultant

Stacks Image 2762
Pensioenfonds Givaudan

Investment consultant

Stacks Image 2814
Saint-Gobain

Investment Consultant

Stacks Image 2818
Pensioenfonds NCR

Investment consultant

Stacks Image 2822
Spf Rijn- en Binnenvaart

Investment consultant

Stacks Image 2826
Total Pensioenfonds Nederland

Investment consultant

Stacks Image 2834
Pensioenfonds Celtona

Investment consultant

Stacks Image 2838
Pensioenfonds Meneba

Investment Consultant

Stacks Image 2859
Syngenta

Investment consultant

Stacks Image 2873
Rabobank International

Credit Risk Manager

Stacks Image 2883
APG

Portefeuille manager

Stacks Image 2887
FNO

Opstellen strategisch beleggingsplan

Stacks Image 2897
Syntrys Achmea Real Estate & Finance

Raad van toezicht internationale vastgoedfondsen

Bovenstaand overzicht is niet compleet. Andere opdrachtgevers met een structureel of incidenteel karakter kunnen voorkomen. Dit overzicht geldt niet als een overzicht van nevenfuncties zoals gevraagd door gedragscodes.

Publicaties

Voorwaarden

CFA Institute ziet er op toe dat iedere CFA charterholder zich aan de Code and Standards houdt. Inbreuk op deze regels kan aanleiding geven tot het intrekken van het recht op het gebruik van de CFA titel.

Members and Candidates have a duty of loyalty to their clients and must act with reasonable care and exercise prudent judgment. Members and Candidates must act for the benefit of their clients and place their clients’ interests before their employer’s or their own interests. In relationships with clients, Members and Candidates must determine applicable fiduciary duty and must comply with such duty to persons and interests to whom it is owed.
Artikel III(A) van de Standards of Professional Conduct van CFA Institute
© 2012 Rik Albrecht, CFA, CPE - KvK-nr: 55377106 - Tel: 0610676056